kreatywność
Aktualny grafik zajęć grupowych SZTUKARIUM w roku szkolnym 2021/22

Aktualny grafik zajęć grupowych

 w roku szkolnym 2021/22

 

REGULAMIN SZTUKARIUM I MOBILNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

na rok szkolny 2021/22

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć grupowych i indywidualnych o charakterze edukacyjnym prowadzonych przez firmę Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk z główną siedzibą przy ulicy Piecewskiej 27, 80-288 Gdańsk, NIP 649213101, REGON 221774561 zwana w dalszej części regulaminu Szkołą.

 2. Zaakceptowanie przez klienta regulaminu w momencie przystąpienia do kursów Mobilnej Szkoły Muzycznej i SZTUKARIUM poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako równoznaczne z zawarciem umowy na papierze w tradycyjnej formie. Oznacza to że obie strony zobowiązują się do przestrzegania zawartych poniżej ustaleń regulaminu.

 3. Wszelkie ustalenia dotyczące płatności, warunków i sposobu prowadzenia zajęć wynikające z poprzednio zawieranych umów z firmą Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk (w szczególności dotyczy to umów zawieranych zdalnie poprzez panel klienta w e-dzienniku KIVO) pozostają niezmienne. Dane klientów oraz komunikacja zostają przeniesione z dniem 1 listopada 2021 na platformę ActiveNow.

 4. Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk jest zobowiązana do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Natalia Kasperczyk z siedzibą w Gdańsk, 80-288, ul. Piecewska 27. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ksiegowoscmanufakturasztuki@gmail.com.

 5. Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu skutecznej organizacji i realizacji prowadzonej działalności, w szczególności rzetelnego i dokładnego rozliczania wzajemnych zobowiązań oraz kontroli ilościowej wykonania zamówionych usług.

 6. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym m.in. lektor, prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi. Podmiotami zewnętrznymi mającymi dostęp do danych osobowych są pracownicy biura księgowego, kancelarii prawnej oraz administratorzy oprogramowania. Udzielenie im dostępu w celach niemarketingowych jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu świadczenia usług przez Szkołę.

 7. Dane klientów będą przechowywane przez okres 6 lat od wygaśnięcia zawartych umów lub zakończenia czy też odstąpienia od kursów prowadzonych przez szkołę, wymuszony obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 8. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów w grupach liczących od 2 do 10 (SZTUKARIUM, ul. Piotrkowska 33B) lub 2 do 8 osób (Mobilna Szkoła Muzyczna. ul. Piecewska 27), w okresie od 2021-09-13 do 2022-06-25. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym cennikiem i harmonogramem dostępnym na stronach internetowych www.mobilnaszkolamuzyczna.gda.pl oraz www.sztukarium.pl jak również poprzez Panel Klienta ActiveNow.

 9. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów indywidualnych według cennika dostępnego na stronach internetowych www.mobilnaszkolamuzyczna.gda.pl oraz www.sztukarium.pl zgodnie z zapotrzebowaniem klientów co do terminów, długości oraz częstotliwości zajęć, realizowanego programu, metod nauczania. Harmonogram zajęć indywidualnych opiera się na porozumieniu pomiędzy kursantem a instruktorem, w ramach możliwości lokalowych i logistycznych którymi dysponują obie strony. Szkoła nie gwarantuje przy tym dyzpozycyjności instruktorów ani dostępności lokali w dni ustawowo wolne od pracy.

 10. Kursy przeprowadzane są z należytą starannością oraz zasadami etyki zawodowej przez należycie wykwalifikowanych pracowników w placówkach Szkoły lub w miejscu wskazanym przez Klienta.

 11. W przypadku wystąpienia stanu wyższej konieczności w postaci zagrożenia epidemicznego, Szkoła zobowiązana będzie prowadzić zajęcia w formie on-line, poprzez środki przekazu ustalone z Klientem. W innych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć w indywidualnych formie on-line, wymaga to jednak zgody obu stron.

 12. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo czasowo zawiesić kurs (rezerwacja miejsca), bez obowiązku płacenia ustalonej wcześniej miesięcznej opłaty, przy czym za każdy miesiąc zawieszenia zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokowści 30 zł. Zawieszenie należy zgłosić mailowo na adres kontakt@sztukarium.pl lub kontakt@mobilnaszkolamuzyczna.pl

 13. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z Klientem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.

 14. Opłatę miesięczną za przeprowadzenie kursu grupowego ustala się wszystkie miesiące w roku szkolnym 2021/2022, za wyjątkiem miesiąca września oraz miesiąca ferii zimowych, w których to opłata zostanie pomniejszona o połowę (o ile uczestnicy kursu nie zadecydują o chęci uczęszczania na zajęcia w czasie ferii).

 15. Płatności rozliczane są w cyklu miesięcznym, należność za kurs powinna być opłacana przez Klienta do 10 danego miesiąca z góry, przelewem na rachunek bankowy Szkoły: 42 1050 1764 1000 0092 3474 5298 lub osobiście w siedzibie Szkoły.

 16. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania płatności za zajęcia w terminie przekraczającym dwa okresy rozliczeniowe.

 17. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.

 18. Ostąpienie przez Szkołę do realizacji kursu z powodu braku terminowej wpłaty nie zwalnia Klienta z obowiązku opłacenia powstałych należności.

 19. Nieobecność na zajęciach lub zaprzestanie uczestnictwa bez złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu lub anulowania powstałych w wyniku tego należności.

 20. Uczestnik kursu ma możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w innym terminie, w przypadku zajęć grupowych także z inną grupą. Odrobienie zajęć powinno odbyć się ramach tego samego roku szkolnego i być wcześniej zgłoszone jedną z następujących metod:

- poprzez panel klienta ActiveNow,

- nauczycielowi prowadzącemu lub w biurze szkoły pod nr tel. 535 835 544

- poprzez e-mail na kontakt@sztukarium.pl lub kontakt@mobilnaszkolamuzyczna.pl

 1. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego lub innych przyczyn niezależnych, Szkoła zapewnia zastępstwo z innym nauczycielem z zachowaniem umówionego terminu spotkania. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z winy nauczyciela lub przyczyn niezależnych i zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości odrobienia tychże zajęć w najbliższym możliwym terminie lub zwrotu niewykorzystanej kwoty.

 2. Za skuteczne odwołanie zajęć indywidualnych uznawane jest takie, które nastąpiło z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem i zostało potwierdzone przez nauczyciela albo zarejestrowane w systemie dziennika elektronicznego. Istnieje możliwość bezkosztowego przeniesienia zajęć na inny termin za zgodą nauczyciela prowadzącego.

 3. Zajęcia nie odwołane lub odwołane bez zachowania wyprzedzenia zawartego w pkt. 22, równoznaczne są z zajęciami zrealizowanymi.

 4. Szkoła oferuje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe o ile nie powoduje to przekroczenia limitu liczebności. Takie jednorazowe wejście wycenione jest według cennika dostępnego na stronach internetowych www.mobilnaszkolamuzyczna.gda.pl oraz www.sztukarium.pl

 5. Standardowy czas trwania zajęć indywidualnych wynosi 30 lub 45 minut. W przypadku lekcji indywidualnych o niestandardowym czasie trwania lub realizowanych w niestandardowych lokalizacjach wysokość opłat podlega indywidualnej wycenie.

 6. Odstąpienie od kursu - zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, w okresie 14 dni od jej podpisania. Odstąpienie składa się na piśmie w biurze Szkoły, mailowo na adres kontakt@sztukarium.pl lub kontakt@mobilnaszkolamuzyczna.pl, bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę odstąpienia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę.

 7. Odstąpienie od kursu jest bezkosztowe, Klient jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów zajęć przeprowadzonych do czasu złożenia odstąpienia od umowy oraz do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników, instrumentów muzycznych bądź innych pomocy naukowych - chyba że zostaną zwrócone w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

 8. Wypisanie z kursu (rozwiązanie umowy) - po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych i upływie terminu 14 dni, umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim trybie kurs rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie szkoły lub przez e-mail wysłany na adres kontakt@sztukarium.pl albo kontakt@mobilnaszkolamuzyczna.pl

 9. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć.

 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 11. Wszelkie odstępstwa i wyjątki od zapisów regulaminu muszą być zaakceptowane przez obie strony oraz wyrażone w formie pisemnego aneksu.

 12. Wszelkie spory wynikłe z naruszeń regulaminu rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla przedmiotu sprawy.