kreatywność

CENNIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/24 

wysokość opłaty miesięcznej przy podpisanej umowie / *  wysokość opłaty za pojedyńcze lekcje bez podpisanej umowy

ZAJĘCIA ZBIOROWE:

MALUSZKI

LOGOSENSOPLASTYKA (1x w tygodniu) - 200 / 70* zł
SENSOPLASTYKA (1x w tygodniu) - 200 / 70*
SENSOENGLISH (1x w tygodniu) - 200 / 70* zł 
JUNIOR BALET (1x w tygodniu) - 170 / 60* zł
JUNIOR PIANO  (1x w tygodniu)  - 200 / 70* zł
RYTMIKA (1x w tygodniu) - 170 / 60* zł
GORDONKI (1x w tygodniu) - 150 / 50* zł
 

PRZEDSZKOLAKI

ROBOTYKA LEGO WeDo (1x w tygodniu) - 220 / 80* zł
MŁODY NAUKOWIEC (1x w tygodniu) 200 / 70* zł
CERAMIKA (1x w tygodniu) - 200 / 80* zł 
JUNIOR PIANO (1x w tygodniu) - 200 / 70* zł 
PLASTYKA KREATYWNA (1x w tygodniu) - 180 / 60* zł
MALARSTWO KREATYWNE (1x w tygodniu) - 180 / 60* zł
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA (1x w tygodniu) 180 / 60* zł
BALET (1x w tygodniu) - 170 / 60* zł
ZUMBA (1x w tygodniu) - 170 / 60* zł 
MIX TANECZNY (1x w tygodniu)  170 / 60* zł
JĘZYK ANGIELSKI (1x w tygodniu) - 160 zł / 60* zł
 

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA

MALARSTWO I RYSUNEK (1x w tygodniu) - 240 / 80* zł 

ROBOTYKA LEGO WeDo (1x w tygodniu) - 220/80* zł

CERAMIKA  (1x w tygodniu) - 220 / 80* zł 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA (1x w tygodniu) - 180 / 60* zł 

GIMNASTYKA POWIETRZNA (1x w tygodniu) - 180 / 60* zł

MODERN JAZZ DANCE (1x w tygodniu) - 180 / 60* zł

JĘZYK ANGIELSKI (1x w tygodniu) - 160 / 50* zł

ZUMBA (1x w tygodniu) - 170 / 60* zł

BALET (1x w tygodniu) 170 / 60* zł

JUNIOR PIANO (1x raz w tygodniu) - 200 / 70* zł

JUNIOR PIANO (2x w tygodniu) - 300 zł / 70* zł

MŁODY NAUKOWIEC (1x w tygodniu) 200 / 70* zł

 
 

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

MALARSTWO I RYSUNEK (1x w tygodniu) - 250 / 85* zł

CERAMIKA (1x w tygodniu) - 250 / 85* zł

JOGA (1x w tygodniu) - 160 / 55* zł

JOGA (2x w tygodniu) - 240 / 55* zł

AIR JOGA (1x w tygodniu) - 160 / 55* zł

PILATES (1x w tygodniu) - 160 / 55* zł

ZUMBA (1x w tygodniu) 170 / 60* zł

ZAJĘCIA JĘZYKOWE (1x w tygodniu) - 160 / 55* zł

 

 

DRUGIE I KOLEJNE ZAJĘCIA - 35 %*/**

TEN SAM KIERUNEK 2x W TYGODNIU -50 %*

*dotyczy wyłącznie zajęć grupowych

** zniżka naliczana jest na drugi i każdy kolejny tańszy kierunek. Promocja obowiązuje od dnia 15.09.2023 do odwołania. 

 

 

 

W przypadku chęci uczestniczenia w wybranych zajęciach 2x lub 3x w tygodniu należy doliczyć kolejną połowę opłaty do podstawowej ceny zajęć.

Wysokość opłat w przypadku zajęć grupowych podana jest jako wartość miesięczna, wartość oznaczona gwiazdką dotyczy jednorazowego wejścia bez zawartej umowy.

Sztukarium zastrzega sobie możliwość podwyższenia cen, jeśli grupa nie osiągnie co najmniej 3 uczestników.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

Wersja podstawowa (lekcje gry na instrumencie/śpiewu)

320 zł/mc:  1x lekcja indywidualna 30 min tygodniowo (średnio 4 lekcje miesięcznie). Czas lekcji zalecany dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

420 zł/mc:  1x lekcja indywidualna 45 min tygodniowo  (średnio 4 lekcje miesięcznie). Czas lekcji zalecany dla młodzieży i dorosłych.

 

Wersja rozszerzona (realizacja programu szkoły muzycznej)

420 zł/mc:  1x lekcja indywidualna 30 min oraz 1x  lekcja grupowa 45 min* tygodniowo (łącznie średnio 8 lekcji w miesiącu)

520 zł/mc:  1x lekcja indywidualna 45 min  oraz 1x  lekcja grupowa 45 min*  tygodniowo (łącznie średnio 8 lekcji w miesiącu)

* zajęcia umuzykalniające wg teorii uczenia się muzyki E.E.Gordona

 

Dla stałych uczniów szkoły 5% zniżki z tytułu kontynuacji nauki (dotyczy wyłącznie zajęć indywidualnych).

 

WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU:​

pianino cyfrowe - od 50 zł/mc
gitara -  30 zł/mc
skrzypce - od 30 zł/mc
wiolonczela - od 50 zł/mc
pianino cyfrowe - od 50 zł/mc*
obój - od 50 zł/mc
flet prosty - od 10 zł/mc
flet poprzeczny - od 50 zł/mc

 

Uwaga! Koszt wypożyczenia zależy od wartości instrumentu i może odbiegać od podanych wartości przy poszczególnych wyższych modelach lub specjalnych egzemplarzach.

 

opłaty za zajęcia prosimy kierować na konto:

Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk

ul.Piecewska 27, 80-288 Gdańsk

 ING Bank Śląski 42 1050 1764 1000 0092 3474 5298

tytułem: imię i nazwisko kursanta

 

 

REGULAMIN SZKOŁY SZTUKARIUM w roku szkolny 2023/24

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć grupowych i indywidualnych o charakterze edukacyjnym prowadzonych przez firmę Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk z siedzibą główną przy ulicy Piecewskiej 27, 80-288 Gdańsk, NIP 6492123101, REGON 221774561 zwana w dalszej części regulaminu Szkołą.
 2. Zaakceptowanie przez klienta regulaminu szkoły SZTUKARIUM poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy na papierze w tradycyjnej formie. Oznacza to że obie strony zobowiązują się do przestrzegania zawartych poniżej ustaleń regulaminu.
 3. Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk jest zobowiązana do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Administratorem powierzonych danych osobowych jest firma Manufaktura Sztuki Natalia Kasperczyk z siedzibą w Gdańsk, 80-288, ul. Piecewska 27. W celu skontaktowania się z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@sztukarium.pl.
 4. Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu skutecznej organizacji i realizacji prowadzonej działalności, w szczególności rzetelnego i dokładnego rozliczania wzajemnych zobowiązań oraz kontroli ilościowej wykonania zamówionych usług.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą uprawnieni pracownicy Szkoły – w tym m.in. lektor, prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi. Podmiotami zewnętrznymi mającymi dostęp do danych osobowych są pracownicy biura księgowego, kancelarii prawnej oraz administratorzy oprogramowania. Udzielenie im dostępu w celach niemarketingowych jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu świadczenia usług przez Szkołę.
 6. Dane klientów będą przechowywane przez okres 6 lat od wygaśnięcia zawartych umów, zakończenia czy też odstąpienia od kursów prowadzonych przez szkołę, wymuszony obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów w grupach o ilości uczestników dopasowanej do rozmiaru sali, w okresie od 2023-09-11 do 2024-06-23. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym cennikiem i harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www.sztukarium.pl jak również poprzez Panel Klienta ActiveNow.
 8. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów indywidualnych według cennika dostępnego na stronie internetowej  www.sztukarium.pl zgodnie z zapotrzebowaniem klientów co do terminów, długości oraz częstotliwości zajęć, realizowanego programu, metod nauczania. Harmonogram zajęć indywidualnych opiera się na porozumieniu pomiędzy kursantem a instruktorem, w ramach możliwości lokalowych i logistycznych, którymi dysponują obie strony. Szkoła nie gwarantuje przy tym dyspozycyjności instruktorów ani dostępności lokali w dni ustawowo wolne od pracy.
 9. Kursy przeprowadzane są z należytą starannością oraz zasadami etyki zawodowej przez należycie wykwalifikowanych pracowników w placówkach Szkoły lub w miejscu wskazanym przez Klienta.
 10. W przypadku wystąpienia stanu wyższej konieczności w postaci zagrożenia epidemicznego, Szkoła zobowiązana będzie prowadzić zajęcia w formie on-line, poprzez środki przekazu ustalone z Klientem. W innych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć w indywidualnych formie on-line, wymaga to jednak zgody obu stron.
 11. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo czasowo zawiesić kurs (rezerwacja miejsca), bez obowiązku płacenia ustalonej wcześniej miesięcznej opłaty, przy czym za każdy miesiąc zawieszenia zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 40 zł. Zawieszenie należy zgłosić mailowo na adres kontakt@sztukarium.pl.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z Klientem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 13. Opłatę miesięczną za przeprowadzenie kursu grupowego ustala się wszystkie miesiące w roku szkolnym 2023/2024, za wyjątkiem miesiąca września oraz miesiąca ferii zimowych, w których to opłata zostanie pomniejszona o połowę (o ile uczestnicy kursu nie zadecydują o chęci uczęszczania na zajęcia w czasie ferii - informację to chęci skorzystania z przeswy feryjnej należy przesłać do dnia 31.12.2023 r.).
 14. Płatności rozliczane są w cyklu miesięcznym, należność za kurs powinna być opłacana przez Klienta do 10 danego miesiąca z góry, przelewem na rachunek bankowy Szkoły: 42 1050 1764 1000 0092 3474 5298 lub osobiście w siedzibie Szkoły.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania płatności za zajęcia w terminie przekraczającym dwa okresy rozliczeniowe.
 16. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Odstąpienie przez Szkołę do realizacji kursu z powodu braku terminowej wpłaty nie zwalnia Klienta z obowiązku opłacenia powstałych należności.
 18. Nieobecność na zajęciach lub zaprzestanie uczestnictwa bez złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu lub anulowania powstałych w wyniku tego należności.
 19. Uczestnik kursu ma możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w innym terminie, w przypadku zajęć grupowych także z inną grupą. Odrobienie zajęć powinno odbyć się ramach tego samego roku szkolnego i być wcześniej zgłoszone jedną z następujących metod
  • poprzez panel klienta ActiveNow
  • osobiście w biurze szkoły ul.Piecewska 27, Gdańsk
  • telefonicznie pod nr tel. 535 835 544 / 577 835 54
  • poprzez e-mail na kontakt@sztukarium.pl
 20. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego lub innych przyczyn niezależnych, Szkoła zapewnia zastępstwo z innym nauczycielem z zachowaniem umówionego terminu spotkania. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z winy nauczyciela lub przyczyn niezależnych i zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości odrobienia tychże zajęć w najbliższym możliwym terminie lub zwrotu niewykorzystanej kwoty.
 21. Za skuteczne odwołanie zajęć indywidualnych uznawane jest takie, które nastąpiło z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem i zostało potwierdzone przez nauczyciela albo zarejestrowane w systemie dziennika elektronicznego. Istnieje możliwość bez kosztowego przeniesienia zajęć na inny termin za zgodą nauczyciela prowadzącego.
 22. Zajęcia nie odwołane lub odwołane bez zachowania wyprzedzenia zawartego w pkt. 22, równoznaczne są z zajęciami zrealizowanymi.
 23. Szkoła oferuje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia grupowe o ile nie powoduje to przekroczenia limitu liczebności. Takie jednorazowe wejście wycenione jest według cennika dostępnego na stronach internetowych oraz www.sztukarium.pl
 24. Standardowy czas trwania zajęć indywidualnych wynosi 30 lub 45 minut. W przypadku lekcji indywidualnych o niestandardowym czasie trwania lub realizowanych w niestandardowych lokalizacjach wysokość opłat podlega indywidualnej wycenie.
 25. Odstąpienie od kursu przed rozpoczęciem świadczenia usług  - zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, w okresie 14 dni od elektronicznmego zgłoszenia się na kurs. Odstąpienie składa się na piśmie w biurze Szkoły, mailowo na adres kontakt@sztukarium.pl, bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę odstąpienia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę. 
 26. Odstąpienie od kursu po rozpoczęciu świadczenia usług - Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, w okresie 7 dni po rozpoczęciu świadczenia usług przez szkołę (datę rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się za datę pierwszych odbytych zajęć w szkole) . Odstąpienie składa się na piśmie w biurze Szkoły, mailowo na adres kontakt@sztukarium.pl, bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę odstąpienia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę. 
 27. Odstąpienie od kursu jest bez kosztowe, Klient jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów zajęć przeprowadzonych do czasu złożenia odstąpienia od umowy wg cennika zajęć jednorazowych  opłat  (w przypadku odstapienia od umowy klient traci prawo do niższych cen abonametowych) oraz do zwrotu kosztów zakupu otrzymanych od Szkoły podręczników, instrumentów muzycznych bądź innych pomocy naukowych - chyba, że zostaną zwrócone w stanie nie noszącym śladów użytkowania.
 28. Wypisanie z kursu (rozwiązanie umowy) - po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych i upływie terminu 7 dni, umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim trybie kurs rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie szkoły lub przez e-mail wysłany na adres kontakt@sztukarium.pl
 29. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć.
 30. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 31. Wszelkie odstępstwa i wyjątki od zapisów regulaminu muszą być zaakceptowane przez obie strony oraz wyrażone w formie pisemnego aneksu.
 32. Wszelkie spory wynikłe z naruszeń regulaminu rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla przedmiotu sprawy.
 33. W roku szkolnym 2023/24 szkoła nie pracuje w następujące dni: 1.11.2023 r., 23.12.2023 r. - 2.01.2024 r., 29.03-02.04.2024 r., 1-3.05.2024 r.,  30.05.2024 r. 
 34. W ramach każdego kursu zaplaanowanych jest 38 lekcji, natomiast 39 lekcja realizowana jest w formie koncertu, wernisażu lub pokazu w ramach KONCERTÓW KOŃCOWOROCZNYCH W SZTUKARIUM w terminie 15 i 16.06.2024 r. i 22. i 23.06.2024 r.